Autori: Suzana Mihanović, Franka Žuvela Bošnjak

Ključne riječi: goveđa koža, hidrofobnost, vakuum sušenje

Sažetak:

U ovom radu je istražen utjecaj temperature sušenja na sorpcijska svojstva goveđe sintetski štavljene hidrofobirane kože. Kože su sušene na uređaju za sušenje uz primjenu vakuuma pri temperaturi od 40, 45, 50 i 55 °C u vremenu od 90 sekundi nakon provedbe štavljenja, nadoštave, bojanja i mašćenja u realnom proizvodnom procesu. Ispitivanjem apsorpcije vlage te vremena propuštanja i apsorpcije vode kože tijekom dinamičkog gibanja na penetrometru utvrđen je značajan utjecaj temperature sušenja na sorpcijska svojstva kože.

https://doi.org/10.34187/ko.69.3-4.3

Objavljeno: 31.12.2021.

Vol. 69 No. 3-4 (2020)

Koža & Obuća 3-4/2020

Koža i obuća 3-4-20

Utjecaj temperature sušenja na sorpcijska svojstva hidrofobirane sintetski štavljene kože | Hrvatsko društvo kožara i obućara Utjecaj temperature sušenja na sorpcijska svojstva hidrofobirane sintetski štavljene kože | Hrvatsko društvo kožara i obućara Utjecaj temperature sušenja na sorpcijska svojstva hidrofobirane sintetski štavljene kože | Hrvatsko društvo kožara i obućara Utjecaj temperature sušenja na sorpcijska svojstva hidrofobirane sintetski štavljene kože | Hrvatsko društvo kožara i obućara Utjecaj temperature sušenja na sorpcijska svojstva hidrofobirane sintetski štavljene kože | Hrvatsko društvo kožara i obućara Utjecaj temperature sušenja na sorpcijska svojstva hidrofobirane sintetski štavljene kože | Hrvatsko društvo kožara i obućara Utjecaj temperature sušenja na sorpcijska svojstva hidrofobirane sintetski štavljene kože | Hrvatsko društvo kožara i obućara Utjecaj temperature sušenja na sorpcijska svojstva hidrofobirane sintetski štavljene kože | Hrvatsko društvo kožara i obućara Utjecaj temperature sušenja na sorpcijska svojstva hidrofobirane sintetski štavljene kože | Hrvatsko društvo kožara i obućara Utjecaj temperature sušenja na sorpcijska svojstva hidrofobirane sintetski štavljene kože | Hrvatsko društvo kožara i obućara