Na temelju članka 13 Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) Skupština Hrvatskog društva kožara i obućara (HDKO), na skupštini održanoj 1.9.2016. usvojila je

STATUT

Hrvatskog društva kožara i obućara

 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1

Hrvatsko društvo kožara i obućara dragovoljna je stručna udruga poslovno sposobnih državljana Republike Hrvatske i pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Član Društva može biti i stranac i pravna osoba sa sjedištem u inozem­stvu (strana pravna osoba), Društvo djeluje na čitavom području Republike Hrvatske. Djelovanje Društva je javno. Javnost rada se provodi obavještavanjem članstva i zainteresiranih medija. Sjednice Skupštine mogu biti zatvorene za javnost kada to odluči Uprava.

 

Članak 2

Puni naziv udruge je Hrvatsko društvo kožara i obućara. Skraćeni naziv udruge je HDKO. Sjedište udruge je u Zagrebu, Froudeova 7.

 

Članak 3

Hrvatsko društvo kožara i obućara, dalje u tekstu HDKO, ima svojstvo pravne osobe, a stječe ga upisom u registar udruga.

 

Članak 4

HDKO ima svoj pečat čije su izmjere 5,5×1,4 cm. Ima oblik pravokutnika, a nosi puni naziv HRVATSKO DRUŠTVO KOŽARA I OBUĆARA, Zagreb, Froudeova 7.

 

Članak 5

HDKO ima svoj znak. Kvadratnog je oblika veličine 20×20 mm sa bijelom pozadinom na kojoj je stilizirana koža  sa torbicom i cipelom s tim da je koža crne, a torbica i cipela boje pozadine znaka ili u nijansama zlatno-žute boje.

 

2. CILJEVI I ZADAĆE

                           

Članak 6

Temeljni ciljevi i zadaće HDKO:

1. ciljevi su:

 • okupljanje svih djelatnika i stručnjaka kožarsko-prerađivačke grane sa svrhom pokretanja inicijative za razvijanje stručnog i stvaralačkog poticanja za poboljšanje organizacije rada i tehnoloških procesa u proizvodnji kože, krzna, obuće, kožne galanterije i kožne konfekcije­;
 • okupljanje svih stručnjaka i djelatnika za pokretanje inicijative za marketinške aktivnosti od interesa za granu.

2. zadaće su:

 • udruživanje svojih članova sa svrhom pokretanja inicijative i poticanja razvitka tehničkih znanosti i njihove primjene u tehnološkim procesima, unapređenju proizvodnje sa svrhom postizanja visoke proizvodnosti rada i kvalitete proizvoda;
 • poticanje članova na stvaranje i razvijanje javnog stručnog mišljenja i stavova po svim bitnim tehnološkim i ekonomskim (marketinškim) pitanjima struke unutar Društva i putem suradnje sa svim institucijama u Republici Hrvatskoj značajnim za razvoj struke: HGK, Vlada i njena ministarstva, ustanove, zavodi i dr. kao i međunarodne udruge i institucije;
 • sudjelovanje u radu stručnih i obrazovnih ustanova sa svrhom unapređenja organiziranja nastave i usavršavanja stručnih kadrova kožarsko-prerađivačke grane kao i organiziranje dopunskog školovanja za ostale djelatnosti u okviru HDKO;
 • održavanje stručnih savjetovanja i kongresa kožarsko-prerađivačke djelatnosti;
 • posredovanje između članova Društva u zemlji i inozemstvu, po svim gospodarstvenim  pitanjima vezanim za poslovanje i unaprđenje poslovanja;
 • organizacija svih oblika priredbi sajamskog tipa od interesa za kožarsko-prerađivačku i marketinšku djelatnost i  pomoći u pripremamam za učešća na međunarodnim sajmovima;
 • izdavanje službenog glasila HDKO “Koža i obuća”, jedinog stručnog časopisa kožarsko-prerađlvačke djelatnosti u zemlji;
 • izdavanje stručnih i znanstvenih knjiga i inih radova iz kožarsko-prerađivačke i marketinške struke;
 • druge aktivnosti od interesa za HDKO;

 

III. ČLANSTVO

 

Članak 7

Članstvo u HDKO stječe se na zakonom utvrđeni način. Članovi mogu biti kategorizirani kao redoviti, počasni i podupirući.

 

Članak 8

Redoviti članovi HDKO mogu biti svi djelatnici kožarsko-obućarske struke kojima je koža temeljni materijal za bilo koji oblik djelatnosti. lsto tako i drugi proizvođači obuće koja nije od kože nego od ostalih materijala (guma, tekstil, PVC i drugo). Isto tako i svi komercijalni djelatnici koji realiziraju ili nabavljaju gotove, pomoćne i dopunske proizvode naše grane i za našu granu. Također i svi poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, kao i stranci i strane pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu. (Članak 1). Predstavnika pravne osobe u HDKO imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

                                                                                               

Članak 9

Za počasnog člana HDKO može se izabrati osoba koja ima posebne zasluge za napredak struke i Društva.

 

Članak 10

Podupirućim članom može postati pravna i fizička osoba koja materijalnim i financijskim sredstvima pomaže HDKO.

 

Članak 11

Članom HDKO postaje se upisom u Društvo, a prijam potvrđuje Uprava. HDKO je dužan voditi popis svojih članova elektronički ili na drugi prikladan način koji sadrži podatke o osobnom imenu za pojedinačne članove, OIB, datum rođenja, datum učlanjenja. Za tvrtke naziv tvrtke, OIB, datum učlanjena i ovlaštenu osobu za zastupanje tvrtke.

Članak 12

Članstvo u HDKO prestaje:

 •  dobrovoljnim istupom;
 •  neplaćanjem članarine;
 •  isključenjem iz članstva;
 •  brisanjem pravne osobe iz registra udruga.

 

Članak 13

Odluku o isključenju iz članstva donosi Uprava HDKO. Protiv odluke o isključenju član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 8 dana nakon primitka odluke. Žalbu rješava Skupština čija je odluka konačna.

 

3. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

 

Članak 14

Redoviti članovi HDKO imaju pravo:

 • sudjelovati u svim djelatnostima HDKO;
 • upravljati HDKO preko svojih predstavnika u tijelima HDKO;
 • služiti se knjižnicom HDKO;
 • uvida u poslovanje HDKO posredovanjem članova Uprave ili tajnika odnosno nadzirati cjelokupni rad Društva. Ako član Društva smatra da je povrijeđen Statut ili neki drugi akt upozorava Nadzorni odbor koji to proslijeđuje Upravi na  rješavanje.
 • koristiti sva ostala prava u svezi sa članstvom u HDKO.

 

Članak 15

Dužnosti redovitih članova HDKO su:

 •  pridržavati se odredaba Statuta i općih akata HDKO, te odluka organa HDKO;
 •  djelovati na ostvarivanje ciljeva i zadaća HDKO;
 •  čuvati ugled i poštivati disciplinu HDKO;
 •  uredno plaćati članarinu;
 •  izvršavati sve ostale obveze u svezi sa članstvom u HDKO.

 

4. TIJELA HDKO

 

Članak 16

Tijela HDKO su:

 1.Skupština,

 2.Predsjednik,

 3.Uprava,

 4.Nadzorni odbor.

Članak 17

Skupština je najviše tijelo HDKO. Skupštinu čine svi redoviti članovi HDKO, fizičke i pravne osobe, sa pravom glasa. Na Skupštinu se pozivaju svi članovi Društva. Skupštini mogu prisustvovati počasni i podupirući članovi Društva kao i poz­vani gosti bez prava glasa.

 

Članak 18

Skupština HDKO obavlja sljedeće poslove:

 • donosi Statut, njegove izmjene i dopune usklađene sa zakonskim propisima;
 • usvaja ili ne usvaja ostale opće akte na prijedlog Uprave;
 • utvrđuje politiku HDKO i mjere za njeno provođenje;
 • odlučuje o visini članarine i ostalih potpora članica u troškovima HDKO od zajedničkog interesa na prijedlog Uprave;
 • prihvaća ili ne prihvaća izvješće Uprave i Nadzornog odbora o radu HDKO u minulom mandatnom razdoblju;
 • donosi plan i program rada;
 • donosi financijski plan i odobrava ili ne odobrava zaključni račun HDKO;
 • rješava prijedloge i žalbe članova;
 • bira i razrješava članove Uprave i Nadzornog odbora i drugih tijela koje osniva Skupština;
 • posebno bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika HDKO. Predsjednik, dopredsjednik i tajnik svoje funkcije obnašaju i u Upravi, odnosno članovi su Uprave na vrijeme od 2 godine ili do razrješenja;
 • donosi odluku o prestanku rada HDKO;
 • odlučuje i o drugim pitanjima koja proizlaze iz zakonskih propisa, ovog Statuta i drugih općih akata HDKO.

Članak 19

Skupština se održava najmanje jedanput godišnje. Može biti izvještajna, izborna ili izvanredna. Godišnju Skupštinu saziva Uprava. Ako Uprava ne sazove Skupštinu saziva je Nadzorni odbor. Izvanredna Skupština saziva se po potrebi. Saziva je Uprava, Nadzorni odbor ili najmanje 10 (deset) članova HDKO. Na izvanrednoj Skupštini raspravlja se isključivo o točkama dnevnog reda zbog kojih je Skupština sazvana.

 

Članak 20

Skupština se saziva pismenim putem ili elektroničkom poštom i to najkasnije 8 dana prije njezina održavanja. Poziv mora sadržavati mjesto, dan i sat održavanja i njezin dnevni red. Samo u iznimnim uvjetima izvanredna sjednica Skupštine HDKO može se sazvati i bez pismenog poziva i predloženog dnevnog reda.

                     

Članak 21

Skupštinu otvara i vodi predsjednik HDKO ili određeni zamjenik. Skupština može pravovaljano odlučivati ako je prisutno najmanje 20 redovitih članova Hrvatskog društva kožara i obućara. Ako je prisutno manje od 20 članova, nakon 15 (petnaest) minuta čekanja od vremena zakazanog početka skupštine, skupština može početi sa radom. Sve odluke su pravovaljane ako su usvojene većinom glasova prisutnih redovitih članova HDKO.

Članak 22

Na Skupštini se odluke donose većinom glasova nazočnih članova HDKO javnim glasovanjem. Za donošenje Statuta, te izmjena i dopuna Statuta i odluke o prestanku rada HDKO, odlučuje se dvotrećinskom većinom prisutnih članova Skupštine. O radu Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik.

U iznimnim slučajevima, ako je većina redovitih članova suglasna, skupština se može održati i bez održavanja sjednice, razmjenom elektroničke pošte, u kojem slučaju odluka se donosi većinom pristiglih glasova. Odluku skupštine donesenu razmjenom elektroničke pošte potrebno je zapisnički konstatirati na sljedećoj sjednici Skupštine.

 

Članak 23

Skupština donosi odluku o davanju ovlaštenja za zastupanje HDKO. Za zastupanje Društva mogu se ovlastiti najviše tri osobe i to predsjednik, tajnik i voditelj komercijalno financijskih poslova. Svatko od njih odgovara za svoj djelokrug rada predviđen Statutom.Za svoje obveze Društvo odgovara cjelokupnom imovinom.

Također donosi odluku o prestanku ovlaštenja za zastupanje.

 

5. PREDSJEDNIK

                                                                       

Članak 24

Predsjednik HDKO je ujedno i predsjednik Uprave. Imenuje ga i razrješava Skupština HDKO (članak 18). Jednog ili više kandidata Skupštini predlaže Uprava putem Odbora za kadrove. Na samoj Skupštini najmanje deset prisutnih sa potpisima može predložiti svog kandidata sa njegovim pristankom. Predsjednik se bira se na dvije godine ili do ranijeg razrješenja. Može biti ponovno biran. Podnosi izvješće na godišnjoj Skupštini o radu HDKO.

 

Članak 25

Predsjednik zastupa i predstavlja HDKO prema trećim osobama na vlastitu odgovornost, a za svoj rad odgovara Skupštini. Rukovodi Društvom u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima HDKO, te odlukama Skupštine i Uprave. Odgovara za zakonitost rada HDKO.U slučaju privremene ili trajne spriječenosti zamjenjuje ga dopredsjednik ili tajnik Društva o čemu odluku donosi Uprava.

 

6. UPRAVA

Članak 26

Uprava je operativno poslovodno i izvršno tijelo HDKO. Uprava ima 5 (pet) članova. Pored predsjednika, dopredsjednika i tajnika, Skupština bira još dva člana od članova HDKO. Mandat  Uprave traje 2 godine  ili do izbora nove Uprave. Skupština može u svako doba razriješiti dužnos­ti cijelu Upravu ili neke njene članove. Ako se broj članova Uprave smanji ispod polovice izabranih, Uprava može izabrati nove članove čiji se izbor mora potvrditi na narednoj sjednici Skupštine.

 

Članak 27

Uprava obavlja ove poslove:

 • rukovodi poslovima HDKO između zasjedanja Skupštine;
 • provodi odluke i zaključke Skupštine, usvojeni program i poduzima mjere za njihovo ostvarivanje;
 • utvrđuje prijedlog Statuta, njegove izmjene i dopune, te autentično tumači odredbe Statuta između dvije Skupštine HDKO;
 • odlučuje o prijemu u članstvo i isključenju iz članstva HDKO;
 • koordinira suradnju sa odgovarajućim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu;
 • odlučuje o učlanjenu u međunarodne udruge;
 • po potrebi osniva odbore od interesa za rad Društva: za kadrove, za marketing, za razvoj i tehnologi­ju struke, uređivački odbor, odbor za web stranicu i druge. Članovi odbora mogu biti samo članovi HDKO a bira ih Uprava kojoj su odgovorni za svoj rad. Broj članova odbora određuje Uprava, a mora ih biti najmanje tri. Predsjednika odbora biraju članovi između sebe. Na sjednice odbora mogu se pozvati i drugi članovi, a također i nečlanovi Društva, koji mogu doprinijeti rješavanju problema o kojima odbor raspravlja;
 • bira i razrješava operativu Društva. Operativom rukovodi voditelj (ili direktor) komercijalno-financijskih poslova. Operativu čine glavni urednik časopisa Koža&obuća,  zamjenik glavnog urednika, urednik web portala, knjigovođa i blagajnik. Njih također bira  Uprava. Mandat svakome  traje do opoziva.
 • za pojedine poslove može po potrebi angažirati potreban broj djelatnika-volontera.
 • predlaže Skupštini visinu članarine i visinu pretplate za časopis “Koža i obuća”(ako postoji pretplata), program rada, financijski plan i završni račun;
 • predlaže dnevni red za skupštinu i razmatra prijedloge s materijalima za sjednice Skupštine;
 • utvrđuje visinu honorara suradnika, te visinu dnevnica i putnih troškova usklađenih sa zakonskim propisima;
 • izrađuje prijedloge i donosi opće akte iz svoje nadležnosti;
 • utvrđuje ostale prijedloge koji dolaze na dnevni red Skupštine, odlučuje o drugim pitanjima koja proizlaze iz zakon­skih propisa i Statuta HDKO, te poslovima koje joj dodijeli Skupština;                                          

                                                     

Članak 28

Uprava donosi svoje odluke na sjednicama koje se održavaju po potrebi. Sjednice saziva predsjednik, a u njegovoj odsutnos­ti dopredsjednik ili tajnik. Za pravovaljano odlučivanje na sjednici je potrebna nazočnost većine članova Uprave. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Uprave. U slučaju jednake podjele glasova, odlučuje glas predsjednika ili njegovog zamjenika koji predsjedava sjednici. O radu sjednice Uprave vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik i tajnik. Na sjednicu Uprave može se pozvati  svaki član, kao i nečlan, Društva za kojeg se procjeni da može pomoći u predlaganju rješenja razmatrajućeg problema.

 

Članak 29

Za svoj rad Uprava odgovara Skupštini, a članovi Uprave su za svoj rad odgovorni Upravi. O svom radu Uprava podnosi izvješće Skupštini HDKO.

 

Članak 30

Tajnik HDKO obavlja ove poslove:

 • priprema prijedloge odluka i zaključaka koje donose Uprava i Skupština, te provodi odluke i zaključke Uprave i Skupštine;
 • organizira izradu općih akata HDKO;
 • sa predsjednikom predlaže dnevni red i datum sjednice Uprave i Godišnje skupštine;
 • vodi zapisnike na sjednicama Uprave;
 •  vodi evidenciju članstva HDKO ( članak 11. Statuta )
 • koordinira rad sa svim odborima i sekcijama HDKO;
 • kontaktira sa svim domaćim i stranim institucijama ( komore, ministarstva, obrazovne institucije i druge ).
 • Vodi evidenciju članstva HDKO ( članak 11. Statuta )

 

UNUTRAŠNJI NADZOR

7. NADZORNI ODBOR

 

Članak 31

Nadzorni odbor je tijelo Skupštine koje nadzire i kontrolira čitavo poslovanje Društva putem kontrole poslovanja, kontrole poštivanja statutarnih i drugih akata, finan­cijske kontrole, zaštite imovine i drugih prava.  NO bira Skupština na 2 godine.  Ima 3 člana (predsjednika i 2 člana). Sastaje se po potrebi, a najmanje jedanput u tijeku od šest mjeseci. Članovi Nadzornog odbora moraju biti članovi Društva, ali ne mogu istovremeno biti članovi drugih tijela HDKO. Predsjednika bira Nadzorni odbor između sebe.

 

Članak 32

Radom Nadzornog odbora rukovodi njegov predsjednik. O radu sjednice Nadzornog odbora vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik. Nadzorni odbor radi na temelju Statuta. Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini. Izvješće podnosi Skupštini najmanje jedanput godišnje.

 

Članak 33

Svi ostali nadzori (inspekcijski, financijski i upravni) nad radom HDKO vrše se prema Zakonu o udrugama (VII.NADZOR)

 

8. IMOVINA HDKO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 34

Imovina HDKO sastoji se od: 

 • materijalne imovine,
 • novčanih sredstava koja je Društvo steklo obavljanjem svojim aktivnosti (Članak 30. Zakona o udrugama i članak 35 Statuta)
 • pokretnina,
 • prava

            

Članak 35

HDKO ostvaruje prihode od:

 1. članarine i članskih doprinosa
 2. oglasa u časopisu „Koža i obuća“, web stranice (bannera), organizacije kongresa, stručnih skupova, tečajeva, različitih vrsta sajmovanja i dr.;
 3. izdavačke djelatnosti sukladno zakonu,­
 4. izvanrednih prihoda članova za pokriće troškova HDKO od zajedničkog interesa
 5. ostalih izvanrednih prihoda sukladno zakonu (sponzorstva, donacije, pokroviteljstva)

 

Visinu  članarine predlaže Uprava, a potvrđuje Skupština HDKO.

 

Članak 36

Materijalno-financijsko poslovanje HDKO obavlja se prema propisima koji vrijede za neprofitne organizacije na temelju Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija.

 

Članak 37

Eventualna ostvarena dobit HDKO koristit će se za obavljanje i unapređenje djelatnosti društva i to prvenstveno za izda­vačku djelatnost (časopis “Koža i obuća”, ostala stručna i znanstvena izdanja), za nabavku stručne literature, za održavanje stručnih savjetovanja i kon­gresa i za sve oblike stručne edukacije članstva.

 

VII. IZDAVAČKA DJELATNOST

Članak 38

Sukladno članku 6 ovog Statuta, HDKO izdaje svoje službeno glasilo “Koža i obuća” koje ima Uređivački odbor i glavnog i odgovornog urednika kojeg bira Uprava. HDKO također može izdavati stručne, znanstvene i druge radove iz kožarsko-prerađivačke i marketinške djelatnosti.

 

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA HDKO

Likvidacija Društva i likvidator

Članak 39

HDKO može prestati radom odlukom Skupštine ili rješenjem o prestanku i brisanju iz registra, koje donosi tijelo državne uprave nadležno za registraciju Društva U slučaju prestanka rada HDKO, sva sredstva i imovina predaje se obrazovnim ustanovama koje obrazuju kadrove za potrebe kožarsko-prerađivačke djelatnosti.

                                                                       

Članak 40

Nakon donošenja odluke o prestanku rada Društva provodi se postupak likvidacije i bira likvidator po čl.49. i 50. Zakona o udrugama. Za likvidatora se predlaže fizička ili pravna osoba, koju imenuje Uprava, i upisuje  u registar udruga.  

 

9. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 41

Statut je temeljni opći akt HDKO koji sadrži osnovne odredbe o organizaciji rada i djelovanja HDKO na temelju kojeg se donose ostali opći akti HDKO.

   

Članak 42

Ovaj Statut usvojen je kada se za njega izjasni Skupština, a stupa na snagu danom usvajanja.

 

                                                                                                           

PREDSJEDNIK  HDKO

Vjekoslav Ferdebar

Statut | Hrvatsko društvo kožara i obućara Statut | Hrvatsko društvo kožara i obućara Statut | Hrvatsko društvo kožara i obućara Statut | Hrvatsko društvo kožara i obućara Statut | Hrvatsko društvo kožara i obućara Statut | Hrvatsko društvo kožara i obućara Statut | Hrvatsko društvo kožara i obućara Statut | Hrvatsko društvo kožara i obućara Statut | Hrvatsko društvo kožara i obućara Statut | Hrvatsko društvo kožara i obućara