Autori: Sashka Golomeova Longurova, Sonja Jordeva, Silvana Zhezhova, Vangja Dimitriejva Kuzmanoska, Darko Andronikov

Ključne riječi: apsorpcija vode; dimenzijska stabilnost; bubrenje; skupljanje

Sažetak:

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati apsorpciju vode i dimenzijsku stabilnost uložaka za cipele. Dimenzijska stabilnost je naznačena bubrenjem, povećanjem veličine uzorka i skupljanjem. Ispitivanja su provedena u skladu s relevantnim ISO standardima. U eksperimentu je korišteno osam uložaka za cipele različitog sastava. Eksperimentalni rezultati su pokazali da na sposobnost uložaka za apsorpciju vode utječe sastav i struktura sastavnih dijelova uložaka. Statistička analiza rezultata eksperimenta pokazala je pozitivnu linearnu korelaciju između apsorpcije vode uložaka i njihovog bubrenja, te negativnu linearnu korelaciju između bubrenja i povećanja veličine uzoraka. Skupljanje je kod svih osam uložaka bilo manje od 1%.

https://doi.org/10.34187/ko.72.1.1

Objavljeno: 4.5.2023.

VOL.72 BROJ 1/23

Koža & Obuća 1/23

KiO VOL.72 BROJ 1/23

Apsorpcija vode i dimenzijska stabilnost uložaka za obuću | Hrvatsko društvo kožara i obućara Apsorpcija vode i dimenzijska stabilnost uložaka za obuću | Hrvatsko društvo kožara i obućara Apsorpcija vode i dimenzijska stabilnost uložaka za obuću | Hrvatsko društvo kožara i obućara Apsorpcija vode i dimenzijska stabilnost uložaka za obuću | Hrvatsko društvo kožara i obućara Apsorpcija vode i dimenzijska stabilnost uložaka za obuću | Hrvatsko društvo kožara i obućara Apsorpcija vode i dimenzijska stabilnost uložaka za obuću | Hrvatsko društvo kožara i obućara Apsorpcija vode i dimenzijska stabilnost uložaka za obuću | Hrvatsko društvo kožara i obućara Apsorpcija vode i dimenzijska stabilnost uložaka za obuću | Hrvatsko društvo kožara i obućara Apsorpcija vode i dimenzijska stabilnost uložaka za obuću | Hrvatsko društvo kožara i obućara Apsorpcija vode i dimenzijska stabilnost uložaka za obuću | Hrvatsko društvo kožara i obućara